• 79kr
  • 129kr
  • 129kr
  • 129kr
  • 99kr
  • 99kr
0

§ 1 Allment

1.1 Disse vilkårene styrer forholdet mellom kunde og Miss Hosting AS, org. 985 838 186 (heretter kalt "Miss Hosting"), med hensyn til abonnementstjenester ("Tjenesten") som webhotell, domeneregistrering, SiteBuilder og tilleggstjenester levert av Miss Hosting fra tid til annen.

1.2 Kunden kan være en fysisk person eller juridisk person.

§ 2 Tjenesten

2.1 Tjenesten betyr at kunden leier en VPS eller en dedikert server i Miss Hostings Serverhall.

2.2 Miss Hosting tilbyr support innenfor visse grenser, det som er inkludert er OnApp, Kontrollpanel cPanel. Applikasjon og OS-støtte er ikke inkludert i Miss Hostings Support Agreement for VPS og dedikerte servere som standard.

2.3 Bindingstiden er 12 måneder med mindre annet er avtalt etter bestilling.

§ 3 Betaling og fakturering

3.1 Kostnaden for tjenesten faktureres fortløpende etter skriftlig avtale, 10, 20 eller 30 dager betalingsfrist avhengig av måneds, kvartals eller årsfaktura. Ved forsinket betaling har Miss Hosting rett, der det er aktuelt, til å kreve et gebyr for innkrevingskostnader. I tilfelle manglende betaling har Miss Hosting rett til å stanse tjenesten til betaling er utført.

§ 4 Oppsigelse

4.1 Oppsigelse må skje skriftlig til Miss Hosting kundeservice 30 dager før kontrakten er utløpt, ved uteblitt evt. for sen oppsigelse løper avtalen med kvartalsvis (3 måneder) bindingstid.

§ 5 Kundens ansvar

5.1 Kunden er helt og holdent ansvarlig for det materiale og den informasjonen som brukes på tjenesten, uavhenging av om informasjonen er lagt ut av Kunden selv eller av en annen part. Kunden er derfor ansvarlig for at informasjonen som er knyttet til tjenesten ikke krenker tredjeparts rettigheter eller bryter svensk lov. Hvis kunden gir tilgang til tredjepart for lagring eller bruk, er kunden fortsatt ansvarlig for alt innhold.

5.2 Kunden er ansvarlig for skader som oppstår hvis kunden blir rammet av hacking eller DOS-angrep (Denial-Of-Service). I tilfelle at kunde bevisst eller ubevisst utsetter Miss Hosting's IP-nettverk, system eller andre kunder for risikoer, stor belastning eller lignende, gir Miss Hosting rett til å umiddelbart slå av kundeservicen og deretter varsle kunden.

5.3 Kunden er ansvarlig for å holde opplysninger om kundens adresse, telefon og e-postadresse og kontaktperson oppdatert i Miss Hosting-kunderegisteret.

5.4 Kunden skal skåne Miss Hostings for krav som kan rettes mot Miss Hosting fra tredjepart på grunn av Kundens bruk av tjenesten.

§ 6 Miss Hostings ansvar

6.1 Miss Hosting utfører aldri kontroll over informasjon eller materiale som finnes på Tjenesten, og Miss Hosting er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som oppstår som følge av kundens handlinger eller mangler i tjenesten. Miss Hosting er heller ikke ansvarlig for skader som oppstår i forbindelse med brudd på tjenesten.

6.2 Miss Hosting behandler all informasjon om kunder som konfidensiell informasjon for å sikre kundens integritet. Miss Hosting kan oppgi kundens informasjon i rettskjennelser.

6.3 Miss Hostings ansvar for skade på eiendom dekker bare kompensasjon for direkte tap og er begrenset til maksimalt det kunden betaler til Miss Hosting i 12 måneder i samsvar med gjeldende avtaler. I intet tilfelle utbetales erstatning for indirekte skader som redusert produksjon eller salg i kundens virksomhet.

§7 Bruk av tjenesten

7.1 Miss Hosting forbeholder seg retten til å forhindre bruk som forstyrrer andre brukeres bruk (overforbruk). Ved overforbruk forbeholder Miss Hosting seg retten til å begrense kundens bruk av tjenesten på en passende måte og, hvor det er relevant, til å stanse tjenesten. I tilfelle slik begrensning eller avstengning vil Miss Hosting kontakte kunden for å informere deg om problemet for å finne en løsning.

7.2 Miss Hosting har rett til umiddelbart å stanse Tjenesten og iverksette andre rettslige forholdsregler hvis Kundens bruk av Tjenesten strider mot punkt 5.1 og / eller 5.2, eller hvis Kunden bruker Tjenesten på en måte som risikerer å skade Miss Hosting, uten at Kunden har krav på refusjon av betalte gebyrer eller annen kompensasjon.

§ 8 Ødelagt maskinvare (Dedikerad Server)

8.1 Miss Hosting plikter innen kontortid å erstatte ødelagt maskinvare, for eksempel ødelagt harddisk. Ved ødelagt maskinvare forplikter Miss Hosting seg til å gjenopprette systemet (programvare og maskinvare) til samme tilstand som i den første installasjonen uten kostnad. Dette er tilfelle hvis feilen oppstår i løpet av to (2) år fra serverens start. Etter to (2) år debiteres det i henhold til gjeldende takst for å gjenopprette programvare og maskinvareproblemer.

§ 9 Support

9.1 Miss Hosting tilbyr støtte innenfor visse grenser, det som er inkludert er OnApp, Kontrollpanel cPanel. Applikasjon og OS-støtte er ikke inkludert i Miss Hostings supportavtale for VPS og dedikerte servere som standard.

9.2 Managed Server kan kjøpes (kontakt din Account Manager for prisforslag) for utvidet støtte og SLA, Managed Server inkluderer:

9.2.1 Installasjonshjelp Vi hjelper med all oppsett, setter opp navneservere, installerer serveren i henhold til dine behov og konfigurerer alle SSL-, Apache-, IIS- og PHP / .NET-funksjoner.

9.2.2 Overvåking og drift Vi overvåker serveren 24/7 ved hjelp av vårt overvåkningssystem, så hvis noe skjer, fikser vi det. For eksempel, hvis serveren skulle slutte å svare på port 80 slik at alle nettsteder går ned, kommer en av våre teknikere til å få en advarsel om dette, så går de inn på serveren og feilsøker, dag og natt.

9.2.3 Support Du kan når som helst komme i direkte kontakt med en av våre teknikere gjennom chatten vår på nettstedet, slik at du ikke trenger å gå gjennom supporten vår, men kan snakke direkte med en tekniker hvis du har spørsmål eller bekymringer angående serveren eller programvaren på den.

9.2.4 Programvareoppgradering Vi er ansvarlige for programvaren som vi leverer med serveren, f.eks cPanel og CentOS, vi sørger for at denne programvaren blir oppdatert til de nyeste versjonene når de blir utgitt.

§ 10 Øvrig

10.1 Miss Hosting har rett til å gjøre endringer i tilleggsvilkårene, med virkning 30 dager etter publisering.

10.2 Miss Hosting har rett til å gjøre endringer i priser og abonnement, alle prisendringer og abonnement informeres via e-post i form av nyhetsbrev.

10.3 Håndtering av personopplysninger angående tjenesten reguleres av avtalen. Miss Hosting sletter ikke kundeinformasjon så lenge tjenesten er aktiv, med mindre kunden har uttrykt ønske om dette og har bekreftet sin identitet.

§ 11 Tvist

11.1 Denne avtalen skal reguleres av norsk rett. Klager rettes til Miss Hosting innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. I forbrukerforhold kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for megling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Partene vedtar Drammen tingrett som verneting.

§ 12 Driftsforstyrrelser

12.1 Ved omfattende driftsforstyrrelser har Kunden rett til å kreve kompensasjon innen rammen for hva Kunden betaler. Kompensasjon ytes først og fremst gjennom gratis forlengelse av Tjenesten. Som omfattende driftsforstyrrelser regnes kontinuerlig eller omfattende avbrudd under tolv (12) timer kontorstid (helgfri mandag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en periode på tretti (30) dager. Krav om kompensasjon skal fremsettes innen høyst syv (7) dager etter perioden på tretti (30) dager. Planlagt nedetid regnes ikke som driftsforstyrrelse.

§ 13 Informasjon og kundeopplysninger

13.1 Informasjon gitt av Kunden ved registrering vil bli brukt av Miss Hosting i form av et internt Kunderegister. Personopplysninger dekkes. Kunden aksepterer herved at Miss Hosting bruker denne informasjonen i kommunikasjon mellom partene i flytskjemaet, se vedlegg 1. I tilfelle relevant informasjon gitt av kunden er feil og Miss Hosting har tilgang til riktig kontaktinformasjon, har Miss Hosting rett og plikt til å justere aktuell informasjon. I tilfelle kunden har mer enn en brukerkonto / brukernavn hos Miss Hosting, har Miss Hosting rett og plikt til å slå sammen kundens forskjellige kontoer til ett for administrative formål. Et administrasjonsgebyr kan påløpe.

13.2 Kunden samtykker i at personlig informasjon gitt ved registrering av domenenavn vil være offentlig tilgjengelig via Internett på den relevante registreringsenheten valgt av Miss Hosting. Hvis kunden velger å ikke bruke "Shield Whois", vil følgende informasjon være tilgjengelig: navn, e-postadresse og domenenavn. For eksempel: Hvis kunden registrerer et .no-domene, vil personopplysninger bli funnet / behandlet av både Miss Hosting og registerinnehaveren, som i dette tilfellet er .no. Det er kundens plikt å informere interesserte i sin organisasjon om det ovennevnte og å ha tillatelse til å håndtere personopplysninger på den måten som er nevnt ovenfor.

13.3 Miss Hosting vil på forespørsel bare avsløre personlig informasjon til myndigheter eller registeret.

13.4 Håndtering av personopplysninger. Den røde tråden indikerer hvor fullstendig personlig informasjon blir sendt. Bare en leverandør har tilgang til alle detaljer, Name ISP (AB Name ISP).

13.5 For spørsmål angående personopplysninger, vennligst se Miss Hosting support.

Vedlegg 1

Disse vilkårene er satt 12.09.2019